Американска търговска камара в България с нов изпълнителен директор

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

5.11.2002

Валентин Георгиев е новият изпълнителен директор на Американска търговска камара в България. Той е с юридическо образование от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 1997 до 2001 година изпълнява длъжността главен секретар на Народното събрание. Работил е като адвокат, съветник към програма ФАР, съветник към Комисията по чуждестранни инвестиции към Министерски съвет, председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, съветник по нормативни актове към Министерски съвет, съветник към Министерство на външноикономическите връзки, и др.

Валентин Георгиев е специалист по гражданско и търговско право, чуждестранни инвестиции, приватизация, трудово и административно право, обществени поръчки, и процесуално представителство пред съд и арбитраж. Специализирал е в Джорджтаунския университет във Вашингтон по Икономическа програма във факултета по международни отношения.

Американска търговска камара в България е доброволна независима организация с идеална цел. През последните няколко години тя се открои като една от най-широките и най-влиятелните асоциации на представители на чуждестранни компании в страната. Целите на камарата са да подпомага развитието на бизнеса на своите компании членки, да защитава стандартите на бизнес етиката и да поддържа добри контакти между бизнес обществото и официалните среди в България и САЩ. Камарата е официален представител за България на Търговската камара на САЩ и член на Европейския съвет на Американските търговски камари.

Основаването на Американска търговска камара през 1994 година бе обосновано от растящата необходимост на международното бизнес общество в България да се обедини в силна и представителна огранизация. Фактът, че членската маса на камарата се увеличава ежемесечно е показателен за големия интерес на компаниите към нашата организация. Ние работим за нашите членове в четири основни насоки: взаимопомощ на правителствено ниво, обмен на информация, осъществяване на контакти и подпомагане индивидуалните и общите интереси на компаниите членки.