EU single market

Единният пазар е основополагаща движеща сила на ЕС